Návštěv :
Celkem : 2028
Týden : 5
Dnes : 0
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 16.05.2018 15:36:13

Administrace

 

K dispozici jsou 3 počítače s internetem zdarma / v případě velkého zájmu na půl hodiny /.

 

Knihovna odebírá časopisy

Burda , ABC,

Vinař- sadař,

 

Z remitendy / 2 měsíce po vydání /

 Western, Přísně tajné/ ne vždy známá historie/,   

Jedním  dechem - kriminální příběhy                                

 

100+1, Hair, Živá historie

 

Bravo, Bravo Girl, Popcorn, Kačer Donald, Mateřídouška,

 

Dům a zahrada, Rodinný dům, Vítejte doma  Receptář,Receptář speciál,Flóra / na zahradě/, Praktik- dům, byt, zahrada, hobby,Rodinný dům,

 

Jak na počítač /+CD/, Mobility, Computer /+CD/,atm, časopisy o automobilech      

 

časopisy se půjčují  stejně jako knihy pouze za roční registrační poplatek 

 

 

Výpůjční řád Místní knihovny v Týnci

Článek 1

Úvodní ustanovení

   

1.Místní knihovna v Týnci je veřejnou knihovnou a poskytuje služby svým uživatelům a čtenářům ve svých provozních místnostech jak na místě (prezenčně), tak i domů (absenčně) půjčováním literatury z vlastního fondu i prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS), prováděním kulturně výchovné činnosti i informačními službami pro širokou veřejnost.

   

2.Poskytování základních služeb knihovny je bezplatné. Knihovna účtuje poplatky za zapsání čtenářů, upomínky, případně za speciální služby.

 

Článek 2

Uživatelé a čtenáři knihovny

   

1.Každý, kdo použije služeb knihovny, stává se jejím uživatelem. Půjčovní služby poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři.

 

2..Čtenářem knihovny se může stát :

každý občan České republiky starší 15 let, děti a mládež se mohou stát čtenáři jen se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo jejich zákonných zástupců ,

organizace, školy, instituce prostřednictvím určeného zástupce

 

3.Občan (zástupce organizace) žádá o přijetí čtenářskou přihláškou na tiskopise, který mu vydá knihovna. Současně s přihláškou ve všech částech vyplněnou a podepsanou je povinen při zápisu předložit na vyzvání

občanský průkaz

děti a mládež do 15 let písemný souhlas (podpis na přihlášce) jednoho z rodičů nebo jejich zákonných zástupců

zástupce organizace přihlášku podepsanou ředitelem (vedoucím) organizace a občanským průkazem zástupce, který bude s knihovnou ve styku

Občan na přihlášce podepíše prohlášení, že souhlasí s výpůjčním řádem, který mu byl předložen k prostudování a zavazuje se plnit jeho ustanovení i další předpisy platné pro knihovnu a rovněž pokyny

 

4.Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz, který jej opravňuje využívat všech služeb knihovny. Čtenářským průkazem je čtenář povinen se vykazovat při každém požadavku na služby knihovny. Čtenářský průkaz je nepřenosný, za jeho zneužití odpovídá čtenář. Čtenářský průkaz čtenáře obnovuje knihovna po vyplnění, popř. při přeregistraci

 

Roční poplatek má platnost 365 dnů od data zaplacení při registraci

 

Internet - při více zájemcích je doba omezena na 30 min.

 

5.Čtenář je povinen ohlásit knihovně změnu jména, bydliště (děti změnu školy).

Čtenářem knihovny přestává být :

-kdo se sám odhlásí z řad čtenářů

-kdo na příslušný kalendářní rok nezaplatí čtenářský poplatek

 

-kdo je z řad čtenářů knihovny knihovníkem vyloučen pro porušování tohoto řádu, předpisů platných pro knihovnu a porušování pokynů pracovníka knihovny

 

Článek 3

Půjčování literatury

 

   

1.Knihy a ostatní knihovní materiály z fondu knihovny, určené k půjčování mimo knihovnu, si mohou půjčovat jen evidovaní čtenáři knihovny. Půjčovní doba je uvedena na vstupních dveřích.

 

2.Výpůjční lhůta činí 60 dní. Knihovna však může bez udání důvodů stanovit i kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení materiálů před uplynutím výpůjční lhůty. Časopisy lze půjčit na 1 měsíc.

 

3.Na žádost čtenáře může knihovna výpůjční lhůtu prodloužit jen tehdy, nežádá-li materiál jiný čtenář, a to na další měsíc (14 dnů).

 

4.Čtenář je povinen nakládat s vypůjčenými materiály šetrně a není oprávněn je půjčovat dalším osobám.

 

5.Onemocní-li čtenář nebo člen jeho domácnosti nakažlivou nemocí, nesmí si po dobu onemocnění a karantény další materiály vypůjčovat. Již vypůjčené materiály musí před vrácením dát dezinfikovat na svůj náklad.

 

6.Jestliže materiály, které čtenář potřebuje, jsou půjčeny, může si je zamluvit. Jakmile žádaný materiál bude vrácen předchozím čtenářem, oznámí to knihovna čtenáři a po dobu 14 dnů mu žádaný materiál rezervuje. Je-li dílo zamluveno více čtenáři, půjčuje se v časovém pořadí záznamů.

 

7.Literaturu, kterou knihovna nemá ve svých fondech, zajišťuje pro své čtenáře prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) na náklady čtenáře. Při takové výpůjčce je čtenář povinen bezpodmínečně dodržet termín vrácení, stanovený půjčující knihovnou. Prodloužit lze výpůjční lhůtu jen se souhlasem půjčující knihovny.

 

8.Čtenář je povinen vrátit vypůjčené materiály včas a v takovém stavu, v jakém je převzal. Případné poškození vypůjčeného materiálu, zjištěné při vrácení, je na vrub čtenáře. Způsob náhrady v případě poškození nebo ztráty materiálu je dán v článku 4 tohoto řádu.

 

Článek 4
Pořádková opatření

   

1.Čtenář a uživatel knihovny je povinen zachovávat tento řád, řídit se předpisy a směrnicemi pro činnost knihoven a pokyny pracovníka knihovny, chránit zařízení knihovny a její fondy, podrobit se kontrolním opatřením nutným k udržení pořádku a ochrany majetku.

 

2.Knihovna může půjčení materiálu odepřít zejména tehdy,

-jestliže je nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození materiálu

-jestliže materiál musí být k dispozici pro denní potřebu knihovny nebo prezenční studium čtenářů a uživatelů

 

3.Vztahy mezi čtenáři a knihovnou, vznikající z půjčování knihovních fondů, jakož i vzájemná práva a povinnosti, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

4. Poruší-li čtenář povinnost včasného vrácení vypůjčeného materiálu, tj. nevrátí-li jej do uplynutí výpůjční lhůty a nepožádá-li o její prodloužení, je povinen podle příslušného ustanovení občanského zákoníku zaplatit v hotovosti poplatek za opožděné vrácení.Výše poplatku je uvedena v příloze.

 

5.Čtenář je povinen bezodkladně uvědomit knihovnu o ztrátě, zničení nebo poškození vypůjčeného materiálu. Podle rozhodnutí knihovny je povinen způsobenou škodu nahradit tím, že

-obstará stejný materiál téhož vydání a odevzdá jej knihovně jako náhradu

-nahradí knihovně škodu opatřením jiného díla podle pokynů knihovny a v hodnotě odpovídající ztraceného nebo zničeného díla

-nahradí knihovně škodu ve výši současné ceny díla

Ve všech těchto případech hradí čtenář manipulační poplatek za nové knihovnické zpracování materiálu.

V případě, že čtenář nenahradí knihovně škodu podle odstavce 5 ve lhůtě stanovené knihovnou dobrovolně, vymáhá knihovna tuto náhradu právní cestou.

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení

   

1.Čtenáři a uživatelé mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně nebo ústně vedoucímu knihovny nebo obecnímu úřadu. Stížnosti jsou vyřizovány podle platných předpisů.

2.Výjimky z ustanovení tohoto řádu může v závažných případech povolit vedoucí knihovny.

3.Tento výpůjční řád byl schválen radou obce a nabývá účinnosti dnem 1.9.2011.

 

Starosta obce Vedoucí knihovny

podpis, razítko podpis, razítko

 

 

Příloha:

 

 

Ceník:

 

 

Roční registrační poplatek – platnost 365 dnů od data zaplacení:

- Dospělí a studenti 50,-- Kč

Internet zdarma / při více zájemcích je doba omezena na 30 min./

 

 

Upomínky:

 

při 1. upomínce ( po uplynutí výpůjční lhůty 60 dnů) 15,-- Kč

při 2. upomínce 25,-- Kč

při 3. upomínce 40,-- Kč

upomínky se při delší době násobí / podle programu v počítači/

osobní dopis 50,-- Kč

Nevrátí-li čtenář vypůjčený materiál ani ve lhůtě při 3. upomínce, postupuje knihovna podle odstavce 5 nebo 6 tohoto výpůjčního řádu.

 

 

  Manipulační poplatek za ztrátu je 50Kč /+ nahráda za ztracenou knihu viz čl.4, odst.5 /

 

Poučení o ochraně osobních údajů

 

Místní knihovna v Týnci (dále jen MK) zpracovává osobní údaje čtenářů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a je správcem osobních údajů.

Osobním údajem je podle § 4 zákona jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo určit. Osobními údaji tedy jsou v podmínkách MK zejména identifikační a adresní údaje čtenářů a uživatelů služeb MK nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

MK postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, Knihovního řádu MK a dalších

obecně platných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci manuálním a automatizovaným způsobem. MK zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tím účelem ověřuje.

Osobní údaje čtenářů MK zpracovává k účelu:

 

1. Ochrany majetku pořízeného z rozpočtových zdrojů, zejména pak knihovního fondu půjčovaného čtenářům absenčně, tedy fondu využívaného čtenáři mimo prostory knihovny.

2. Poskytování kvalitních služeb čtenářům mimo jiné tím, že bude čtenáře účinně kontaktovat v případech vymezených knihovním řádem nebo v případech, že si to čtenář sám vyžádá; povede přesnou evidenci o všech transakcích prováděných ve vztahu ke čtenáři, zejména o provedení absenčních i prezenčních výpůjčkách, jejich předmětu, počátku i konci; bude provádět kontroly jakosti prováděných služeb a důslednou kontrolu příčin reklamací čtenářů; bude provádět statistická vyhodnocení své činnosti výpůjční a využije těchto poznatků k efektivnější akvizici a správě knihovních fondů.

3. Naplnění povinností uložených MK obecně závaznými právními předpisy - zejména zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zřizovací listinou přijatou zastupitelstvem …………..

K výše uvedenému účelu zpracovává MK osobní údaje čtenářů a u dětí také osobní údaje jejich zákonných zástupců v tomto rozsahu:

A. Základní identifikační údaje čtenáře:

 

- jméno a příjmení,

- adresa bydliště čtenáře, tj. místo trvalého pobytu,

- popř.druh a číslo dokladu, kterým byla ověřena totožnost čtenáře a správnost

jím uvedených identifikačních údajů.

 

Tyto údaje je povinen čtenář uvést, pokud chce využívat služeb MK v plném rozsahu. Čtenář, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které MK poskytuje anonymně, tj. některé prezenční služby (prezenční studium fondu uloženého ve čtenářských prostorách, služby čítáren, internetové služby). Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany čtenáře platnou legitimaci MK, lze poskytovat pouze čtenářům, kteří souhlasí se zpracováním svých údajů v rozsahu stanoveném touto přílohou knihovního řádu.

Základní identifikační údaje ověřuje MK podle platných osobních dokladů vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání totožnosti, kterými lze ověřit všechny základní identifikační údaje. U občanů ČR je takovým dokladem občanský průkaz. MK ověřuje základní identifikační údaje při zápisu a dále při každém prodloužení platnosti čtenářského průkazu a rovněž při změně kteréhokoliv z těchto údajů.

B. Další kontaktní údaje (pokud je čtenář uvede)

 

- akademické tituly,

- kontaktní či přechodná adresa čtenáře,

- další možná spojení na čtenáře (telefon, e-mail apod)

 

C. Základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud čtenářem je osoba nezletilá

- v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje čtenáře. (Pokud je adresa shodná s adresou dítěte, je zpracovávána jen adresa rodinného zástupce.)

D. Údaje využívané pro statistické účely (pokud je čtenář uvede)

 

- dosažené nebo probíhající vzdělání čtenáře,

- současné povolání

- identifikace školy, kterou čtenář navštěvuje.

E. Údaje služební

- údaje o vydaných a zrušených legitimacích opravňujících k využívání

služeb MK údaje o předmětu, místě a čase provedení, případně i

ukončení absenční nebo prezenční výpůjčky či rezervace.

 

 

F. Údaje účetní

- údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a MK, zejména

jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 od.1 zákona č.563/1991

Sb., o účetnictví ve znění posledních předpisů.

 

Osobní údaje čtenáře MK uchovává:

 

1) Na originálních písemnostech, kterými jsou:

- přihláška čtenáře,

- účetní doklady.

Tyto písemnosti jsou uchovávány v zamčených skříních. Přístup k těmto

písemnostem mají pouze zaměstnanci, kteří s nimi pracují v rámci svých

pracovních úkolů

2) V počítačových databázích, které dokumentují údaje ve výše uvedeném rozsahu pro čtenáře ve všech automatizovaných provozech

Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců. Tento systém ochrany dat je několikastupňový, tedy k přístupu k datům je zapotřebí překonání několika, vždy však alespoň dvou ochranných systémů. Data uložená v počítačových databázích jsou dále chráněna antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií.

Všichni zaměstnanci MK jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny jejich vedoucími zaměstnanci, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanoveními zákona, příslušné vnitřní směrnice a dalších závazných předpisů.

Zaměstnanci MK jsou mimo jiné povinni dbát na správnost zpracovávaných osobních údajů a ověřovat ji podle dokladů k tomu určených. Zaměstnanci MK jsou dále povinni vystříhat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů (kupříkladu sdělovat jakékoliv osobní údaje jiné osobě než která je subjektem údajů nebo je jejím zákonným zástupcem) a jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům čtenářů MK.

Knihovna zpracovává osobní údaje čtenářů ve výše uvedeném rozsahu od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje čtenáře zpracovává knihovna, dokud s tím čtenář nevysloví písemně nesouhlas, nebo dokud neuplyne lhůta dvou let od vypršení platnosti jeho legitimace a zároveň lhůta alespoň dvou let od vypořádání

posledního závazku čtenáře vůči knihovně.

Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů, nebo pokud uplyne výše uvedená lhůta, má se členství čtenáře v MK za ukončené a knihovna provede likvidaci osobních údajů následujícím způsobem:

 1. Skartace originálních písemností - přihláška čtenáře, kterou čtenář vyplnil, je fyzicky zlikvidována podle Skartačního řádu MK.

 2. Vymazáním dat z počítače

V případě porušení povinností MK vzniká čtenáři nárok na poskytnutí omluvy, opravy, eventuelně i přiměřené peněžité náhrady. Pokud čtenář zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany MK, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.