Návštěv :
Celkem : 2028
Týden : 5
Dnes : 0
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 16.05.2018 15:36:13

Administrace

Vítejte

Online katalog

 

slouží k vyhledávání knih z domu spolu s informací, zda jsou právě k dispozici

 

Knihovna sídlí v přízemí v budově obecního úřadu  na návsi.

 

Otevřeno: pondělí  16 - 19 hod.

               čtvrtek   17 - 19 hod.

Registrace je vždy na 1 rok  od zapsání 

Poplatky:  děti do ukončení povinné školní docházky 25 Kč                                                        ostatní     50Kč

Půjčovní doba je 60 dní, pak je nutné zaplatit upomínku.

 

 

 

 

Obec Týnec vydává, na základě usnesení zastupitelstva obce č.23/02 ze dne 4.6.2002 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách, v platném znění

Zřizovací listinu

Místní knihovny v Týnci

organizační složky obce

I.

Označení zřizovatele

Obec Týnec, okres Břeclav, IČO 283649

II.

Název a sídlo organizační složky

Název organizace: Místní knihovna Týnec,

organizační složka Obce Týnec

Sídlo a adresa organizace: Kulturní dům, Místní knihovna v Týnci

691 54 Týnec, Náves 40

Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se.

III.

Účel zřízení a předmět činnosti

 

Vymezení účelu zřízení:

Místní knihovna v Týnci je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách, v platném znění.

 

 

 

Vymezení předmětu činnosti:

 

1.Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení.

 

2.Knihovna shromažďuje, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje fond regionální literatury, shromažďuje a poskytuje informace o obci.

 

3.Poskytuje meziknihovní služby (výpůjční, informační a reprografické).

 

4.Poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace (ústní i písemné).

 

5.Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy.

 

6.Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný placený přístup, pomocí telekomunikačního zařízení.

 

 

7.Pořádá besedy přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce. Spolupracuje s dalšími organizacemi a školou v obci.

 

Místní knihovna pro plnění svých hlavních činností spolupracuje s Městskou knihovnou Břeclav, která je pověřena regionálními funkcemi. Obsah, formy a rozsah spolupráce jsou předmětem samostatné smlouvy mezi Obcí Týnec a Městskou knihovnou Břeclav, pověřenou regionálními funkcemi.

 

Podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány, jsou uvedeny ve Výpůjčním řádu.

 

 

 

IV.

Vedení knihovny

 

1.Knihovník, který je oprávněn jednat za knihovnu, je jmenován zřizovatelem,/ zastupitelstvem/ jmenování má písemnou formu.

 

2.Knihovník je zaměstnancem zřizovatele.

 

3.Knihovník je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným jí do užívání, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.

 

4.Knihovník předkládá zřizovateli ke schválení Knihovní řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

 

V.

Vymezení majetku, k němuž má knihovna právo hospodaření

 

1.Knihovna užívá k zajištění své činnosti majetek obce. Jedná se hmotný a nehmotný majetek dle inventárního soupisu.

 

2.Knihovna není oprávněna svěřený majetek obce dále půjčovat nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn charakter a původní účel věci.

 

VI.

Hospodaření knihovny

 

1.Knihovna není samostatnou účetní jednotkou.

 

2.Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce. Rozpočet knihovny je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce.

 

3.Veškeré výdaje knihovny jsou propláceny z pokladny, popř. z běžného účtu obce na základě předložených originálních dokladů, popř. vystavených faktur odsouhlasených knihovníkem.

 

4.Knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti v souladu s ceníkem Výpůjčního řádu, o kterých vede evidenci a odevzdává je po ukončení kalendářního měsíce do rozpočtu obce.

 

5.Dalšími finančními zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace, finanční dary, sponzorské příspěvky apod. Tyto finanční zdroje musí být zaúčtovány v účetnictví obce tak, aby byl prokázán účel jejich využití.

VII. Závěrečná ustanovení

 

Knihovna je zřízena na dobu neurčitou.

 

Tato zřizovací listina vstupuje v platnost dnem 1.9.2002

 

V Týnci 4.6.2011